Oznámenie č. 67/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách

Čiastka 25/2008
Platnosť od 29.02.2008
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2008.