Nariadenie vlády č. 639/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

Čiastka 213/2008
Platnosť od 31.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009 okrem ustanovenia prílohy č. 4 časti A I. kapitoly druhého bodu písm. a) a ôsmeho bodu písm. a), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2009.

OBSAH