Oznámenie č. 628/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

Čiastka 209/2008
Platnosť od 30.12.2008
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. januára 2009. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.

628

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu boli 12. novembra 2007 prijaté Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien (oznámenie č. 529/1992 Zb., oznámenie č. 291/1995 Z. z., oznámenie č. 292/1995 Z. z., oznámenie č. 346/1998 Z. z., oznámenie č. 47/2001 Z. z., oznámenie č. 288/2001 Z. z., oznámenie č. 257/2002 Z. z., oznámenie č. 29/2003 Z. z., oznámenie č. 30/2003 Z. z., oznámenie č. 574/2003 Z. z., oznámenie č. 83/2004 Z. z., oznámenie č. 97/2005 Z. z., oznámenie č. 123/2006 Z. z., oznámenie č. 156/2007 Z. z., oznámenie č. 157/2007 Z. z., oznámenie č. 244/2008 Z. z. a oznámenie č. 248/2008 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. januára 2009. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.

K oznámeniu č. 628/2008 Z. z.

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

Pravidlo 45bis

Doplnkové medzinárodné rešerše

45bis.1 Žiadosť o doplnkovú rešerš

(a) Prihlasovateľ môže kedykoľvek pred uplynutím 19 mesiacov od dátumu priority požiadať orgán pre medzinárodnú rešerš, ktorý je na to kompetentný podľa pravidla 45bis.9, o vykonanie doplnkovej medzinárodnej rešerše na medzinárodnú prihlášku. Žiadosti o doplnkovú rešerš sa môžu podať viacerým, nie len jednému takému orgánu.

(b) Žiadosť podľa odseku (a) („žiadosť o doplnkovú rešerš“) sa musí podať Medzinárodnému úradu a musí uvádzať:

(i) meno a adresu prihlasovateľa a zástupcu (ak nejaký je), názov vynálezu, dátum medzinárodného podania a číslo medzinárodnej prihlášky,

(ii) orgán pre medzinárodnú rešerš, od ktorého sa žiada vykonanie doplnkovej medzinárodnej rešerše („orgán špecifikovaný pre doplnkovú rešerš), a

(iii) či každý preklad predložený prijímaciemu úradu podľa pravidla 12.3 alebo 12.4 má tvoriť podklad doplnkovej medzinárodnej rešerše, ak bola medzinárodná prihláška podaná v jazyku, ktorý nie je prípustným jazykom pre tento orgán.

(c) K žiadosti o doplnkovú rešerš sa prípadne musí doložiť:

(i) preklad medzinárodnej prihlášky do jazyka, ktorý je prípustný pre tento orgán, ak ani jazyk, v ktorom bola medzinárodná prihláška podaná, ani preklad (ak nejaký je) predložený podľa pravidla 12.3 alebo 12.4 nie je v jazyku, ktorý je prípustným jazykom pre špecifikovaný orgán pre doplnkovú rešerš,

(ii) pokiaľ je to možné, kópia výpisu sekvencií v elektronickej forme v súlade so štandardom uvedeným v administratívnych smerniciach, ak ju vyžaduje orgán špecifikovaný pre doplnkovú rešerš.

(d) Ak orgán pre medzinárodnú rešerš zistil, že medzinárodná prihláška nespĺňa požiadavku jednotnosti vynálezu, žiadosť o doplnkovú rešerš môže obsahovať údaj, že si prihlasovateľ želá obmedziť doplnkovú medzinárodnú rešerš len na jeden z vynálezov, ako ich určil orgán pre medzinárodnú rešerš, iný než hlavný vynález podľa článku 17(3)(a).

(e) Žiadosť o doplnkovú rešerš sa bude považovať za nepredloženú a Medzinárodný úrad to potvrdí:

(i) ak ju prijme po uplynutí lehoty uvedenej v odseku (a) alebo

(ii) ak orgán špecifikovaný pre doplnkovú rešerš neuviedol v platnej dohode podľa článku 16(3)(b), že je pripravený vykonávať takéto rešerše, alebo uviedol, že nie je kompetentný ich vykonávať podľa pravidla 45bis.9(b).

45bis.2 Manipulačný poplatok za doplnkovú rešerš

(a) Žiadosť o doplnkovú rešerš bude spoplatnená v prospech Medzinárodného úradu („manipulačný poplatok za doplnkovú rešerš“), ako stanovuje sadzobník poplatkov.

(b) Manipulačný poplatok za doplnkovú rešerš sa musí zaplatiť v takej v mene, v akej je poplatok stanovený v sadzobníku poplatkov, alebo v akejkoľvek inej mene predpísanej Medzinárodným úradom. Výška poplatku v takejto inej mene bude ekvivalentom sumy v zaokrúhlených číslach, ako ustanoví Medzinárodný úrad, uvedenej v sadzobníku poplatkov a bude zverejnená v medzinárodnom vestníku.

(c) Manipulačný poplatok za doplnkovú rešerš sa platí Medzinárodnému úradu v lehote jedného mesiaca od dátumu prijatia žiadosti o doplnkovú rešerš. Poplatok sa platí vo výške platnej v deň platby.

(d) Medzinárodný úrad vráti prihlasovateľovi manipulačný poplatok za doplnkovú rešerš, ak pred odovzdaním dokumentov, podľa pravidla 45bis.4(e)(i) až (iv), orgánu špecifikovanému pre doplnkovú rešerš je žiadosť o doplnkovú rešerš späťvzatá alebo sa považuje za nepodanú.

45bis.3 Poplatok za doplnkovú rešerš

(a) Každý orgán pre medzinárodnú rešerš, ktorý vykonáva doplnkovú rešerš, môže žiadať, aby prihlasovateľ zaplatil poplatok („poplatok za doplnkovú rešerš“) v jeho prospech za vykonanie rešerše.

(b) Poplatok za doplnkovú rešerš vyberá Medzinárodný úrad. Pravidlá 16.1(b) až (e) sa budú uplatňovať mutatis mutandis.

(c) Pokiaľ ide o lehotu platby poplatku za doplnkovú rešerš a splatnú sumu, použijú sa ustanovenia pravidla 45bis.2(c) mutatis mutandis.

(d) Medzinárodný úrad vráti prihlasovateľovi poplatok za doplnkovú rešerš, ak pred odovzdaním dokumentov, podľa pravidla 45bis.4(e)(i) až (iv), orgánu špecifikovanému pre doplnkovú rešerš je žiadosť o doplnkovú rešerš späťvzatá alebo sa považuje za nepodanú.

(e) Orgán špecifikovaný pre doplnkovú rešerš musí v rozsahu a podľa podmienok uvedených v dohode podľa článku 16(3)(b) vrátiť poplatok za doplnkovú medzinárodnú rešerš, ak pred začatím doplnkovej medzinárodnej rešerše podľa pravidla 45bis.5(a) sa žiadosť o doplnkovú medzinárodnú rešerš považuje za nepodanú.

45bis.4 Kontrola žiadosti o doplnkovú rešerš. Oprava chýb. Neskorá platba poplatkov. Odovzdanie orgánu pre medzinárodnú rešerš.

(a) Medzinárodný úrad ihneď po prijatí žiadosti o doplnkovú rešerš skontroluje, či je v súlade s požiadavkami pravidla 45bis.1(b) a (c)(i), a vyzve prihlasovateľa, aby opravil všetky chyby v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy.

(b) Ak v lehote stanovenej podľa pravidiel 45bis.2(c) a 45bis.3(c) Medzinárodný úrad zistí, že manipulačný poplatok za doplnkovú rešerš a poplatok za doplnkovú rešerš neboli zaplatené v plnej výške, vyzve prihlasovateľa, aby mu v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy zaplatil požadovanú sumu na krytie týchto poplatkov spolu s poplatkom za neskorú platbu podľa odseku (c).

(c) Poplatok za neskorú platbu na základe výzvy podľa odseku (b) sa platí v prospech Medzinárodného úradu vo výške 50 % manipulačného poplatku za doplnkovú rešerš.

(d) Ak prihlasovateľ nevykoná požadovanú opravu alebo nezaplatí plnú výšku poplatku vrátane poplatku za neskorú platbu pred uplynutím lehoty podľa odseku (a) alebo (b), pričom tieto lehoty plynú nezávisle od seba, žiadosť o doplnkovú rešerš sa bude považovať za nepodanú a Medzinárodný úrad to potvrdí a adekvátne o tom bude informovať prihlasovateľa.

(e) Ak sa zistí, že požiadavky pravidla 45bis.1(b) a (c)(i), 45bis.2(c) a 45bis.3(c) sú splnené, Medzinárodný úrad ihneď, ale nie pred dňom prijatia správy o medzinárodnej rešerši alebo pred uplynutím 17 mesiacov od dátumu priority, podľa toho, ktorá lehota uplynie skôr, odovzdá orgánu špecifikovanému pre doplnkovú rešerš kópiu každého z týchto dokumentov:

(i) žiadosti o doplnkovú rešerš,

(ii) medzinárodnej prihlášky,

(iii) každého výpisu sekvencií predloženého podľa pravidla 45bis.1(c)(ii) a

(iv) každého prekladu predloženého podľa pravidla 12.3, 12.4 alebo 45bis.1(c)(i), ktorý sa použije ako základ pre doplnkovú rešerš, a súčasne alebo okamžite po ich následnom doručení Medzinárodnému úradu:

(v) správy o medzinárodnej rešerši a písomného posudku vypracovaného podľa pravidla 43bis.1,

(vi) každej výzvy Medzinárodného úradu na zaplatenie dodatočných poplatkov podľa článku 17(3)(a) a

(vii) každej sťažnosti prihlasovateľa podľa pravidla 40.2(c) a rozhodnutia sťažnostného orgánu zriadeného v rámci orgánu pre medzinárodnú rešerš.

(f) Na základe žiadosti orgánu špecifikovaného pre doplnkovú rešerš, ak písomný posudok uvedený v odseku (e)(v) nie je v anglickom jazyku alebo v jazyku, ktorý je prípustný pred týmto orgánom, Medzinárodný úrad musí vykonať alebo zabezpečiť jeho preklad do anglického jazyka na vlastnú zodpovednosť. Medzinárodný úrad musí zaslať kópiu prekladu tomuto orgánu a súčasne prihlasovateľovi do dvoch mesiacov od dátumu prijatia žiadosti o preklad.

45bis.5 Začiatok, základ a oblasť doplnkovej medzinárodnej rešerše

(a) Orgán špecifikovaný pre doplnkovú rešerš musí začať doplnkovú medzinárodnú rešerš ihneď po prijatí dokumentov uvedených v pravidle 45bis.4(e)(i) až (iv) s tým, že orgán má právo odložiť začiatok rešerše až dovtedy, kým nedostane dokumenty uvedené v pravidle 45bis.4(e)(v) alebo až kým neuplynie 22-mesačná lehota od dátumu priority, podľa toho, čo nastane skôr.

(b) Doplnková medzinárodná rešerš sa musí vykonať na základe medzinárodnej prihlášky tak, ako bola podaná, alebo na základe prekladu uvedeného v pravidle 45bis.1(b)(iii) alebo 45bis.1(c)(i) s prihliadnutím na správu o medzinárodnej rešerši a písomný posudok vypracovaný podľa pravidla 43bis.1, ak sú dostupné orgánu špecifikovanému pre doplnkovú rešerš pred začatím rešerše. Ak žiadosť o doplnkovú rešerš obsahuje údaj podľa pravidla 45bis.1(d), doplnková medzinárodná rešerš sa môže obmedziť na vynález, ktorý označil prihlasovateľ podľa pravidla 45bis.1(d), a tie časti medzinárodnej prihlášky, ktoré sa týkajú tohto vynálezu.

(c) Na účely doplnkovej medzinárodnej rešerše sa článok 17(2) a pravidlá 13ter.1, 33 a 39 použijú mutatis mutandis.

(d) Ak orgán špecifikovaný pre doplnkovú medzinárodnú rešerš má k dispozícii správu o medzinárodnej rešerši pred začatím rešerše podľa odseku (a), tento orgán môže vylúčiť z doplnkovej rešerše všetky nároky, ktoré neboli predmetom medzinárodnej rešerše.

(e) Ak orgán pre medzinárodnú rešerš urobil vyhlásenie v súlade s článkom 17(2)(a) a orgán špecifikovaný pre doplnkovú rešerš má k dispozícii toto vyhlásenie pred začatím rešerše podľa odseku (a), tento orgán sa môže rozhodnúť, že nevypracuje správu o doplnkovej medzinárodnej rešerši, v takom prípade vydá o tom vyhlásenie a okamžite to oznámi prihlasovateľovi a taktiež Medzinárodnému úradu.

(f) Doplnková medzinárodná rešerš sa musí týkať aspoň dokumentácie uvádzanej na tento účel v príslušnej dohode podľa článku 16(3)(b).

(g) Ak orgán špecifikovaný pre doplnkovú rešerš zistí, že vykonanie rešerše je vylúčené obmedzením alebo podmienkami uvedenými v pravidle 45bis.9(a), žiadosť o doplnkovú rešerš sa bude považovať za nepodanú a orgán o tom vydá vyhlásenie a ihneď informuje prihlasovateľa a taktiež Medzinárodný úrad.

45bis.6 Jednotnosť vynálezu

(a) Ak orgán špecifikovaný pre doplnkovú rešerš zistí, že medzinárodná prihláška nespĺňa požiadavku jednotnosti vynálezu, musí

(i) vypracovať správu o doplnkovej medzinárodnej rešerši na tie časti medzinárodnej prihlášky, ktoré súvisia s vynálezom, ktorý je v nárokoch uvedený ako prvý („hlavný vynález“),

(ii) oznámiť prihlasovateľovi svoje stanovisko, že medzinárodná prihláška nespĺňa požiadavku jednotnosti, a uviesť dôvody, na ktorých je založené takéto stanovisko, a

(iii) informovať prihlasovateľa o možnosti požiadať o preskúmanie tohto stanoviska v rámci lehoty uvedenej v odseku (c).

(b) Na posúdenie, či medzinárodná prihláška spĺňa požiadavky jednotnosti vynálezu, orgán musí pred začatím doplnkovej medzinárodnej rešerše vziať do úvahy všetky dokumenty, ktoré prijal, podľa pravidla 45bis.4(e)(vi) a (vii).

(c) V lehote jedného mesiaca od dátumu oznámenia podľa odseku (a)(ii) môže prihlasovateľ požiadať orgán, aby preskúmal svoje stanovisko uvedené v odseku (a). Žiadosť o preskúmanie môže orgán spoplatniť vo svoj prospech poplatkom za preskúmanie, ktorého výšku fixne stanoví.

(d) Ak prihlasovateľ v lehote podľa odseku (c) požiada o preskúmanie stanoviska orgánu a zaplatí požadovaný poplatok za preskúmanie, orgán musí preskúmať svoje stanovisko. Preskúmanie nesmie vykonať výlučne osoba, ktorá urobila rozhodnutie, ktoré je predmetom preskúmania. Ak orgán

(i) zistí, že stanovisko bolo celkom oprávnené, musí o tom informovať prihlasovateľa,

(ii) zistí, že stanovisko bolo čiastočne neoprávnené, ale stále sa domnieva, že medzinárodná prihláška nespĺňa podmienku jednotnosti, musí o tom primerane informovať prihlasovateľa, a ak je to nutné, postupuje podľa odseku (a)(i),

(iii) zistí, že stanovisko bolo celkom neoprávnené, musí o tom informovať prihlasovateľa, vypracovať správu o doplnkovej medzinárodnej rešerši na všetky časti medzinárodnej prihlášky a vrátiť prihlasovateľovi poplatok za preskúmanie.

(e) Na základe žiadosti prihlasovateľa obidva texty, žiadosť o preskúmanie a rozhodnutie na jej základe sa musia zaslať určeným úradom spolu so správou o doplnkovej medzinárodnej rešerši. Prihlasovateľ musí ich preklad predložiť spolu s predložením požadovaného prekladu medzinárodnej prihlášky podľa článku 22.

(f) Odseky (a) až (e) sa použijú mutatis mutandis, ak sa orgán špecifikovaný pre doplnkovú medzinárodnú rešerš rozhodne obmedziť doplnkovú medzinárodnú rešerš v súlade s druhou vetou pravidla 45bis.5(b) s tým, že každý odkaz na „medzinárodnú prihlášku“ v spomínaných odsekoch sa bude chápať ako odkaz na tie časti medzinárodnej prihlášky, ktoré sa vzťahujú na vynález, ktorý označil prihlasovateľ podľa pravidla 45bis.1(d).

45bis.7 Správa o doplnkovej medzinárodnej rešerši

(a) Orgán špecifikovaný pre doplnkovú rešerš musí v lehote 28 mesiacov od dátumu priority vypracovať správu o doplnkovej medzinárodnej rešerši alebo urobiť vyhlásenie uvedené v článku 17(2)(a) s použitím pravidla 45bis.5(c), že sa nevypracuje žiadna správa o doplnkovej medzinárodnej rešerši.

(b) Každá správa o doplnkovej medzinárodnej rešerši, každé vyhlásenie uvedené v článku 17(2)(a) v súlade s pravidlom 45bis.5(c) a každé vyhlásenie podľa pravidla 45bis.5(e) musí byť v jazyku zverejnenia.

(c) Na účely vypracovania správy o doplnkovej medzinárodnej rešerši pravidlá 43.1, 43.2, 43.5, 43.6, 43.6bis,43.8 a 43.10 sa použijú okrem odsekov (d) a (e) mutatis mutandis. Pravidlo 43.9 sa použije mutatis mutandis s výnimkou, že odkazy tam uvedené na pravidlá 43.3, 43.7 a 44.2 budú považované za nejestvujúce. Článok 20(3) a pravidlo 44.3 sa použijú mutatis mutandis.

(d) Správa o doplnkovej medzinárodnej rešerši nemusí obsahovať citácie žiadnych dokumentov citovaných v správe o medzinárodnej rešerši s výnimkou tých dokumentov, ktorých citácia je nutná v spojení s inými dokumentmi, ktoré neboli citované v správe o medzinárodnej rešerši.

(e) Správa o doplnkovej medzinárodnej rešerši môže obsahovať vysvetlenia:

(i) pokiaľ sa týkajú citácií dokumentov, ktoré sa považujú za relevantné,

(ii) pokiaľ sa týkajú oblasti doplnkovej medzinárodnej rešerše.

45bis.8 Odovzdanie a účinok správy o doplnkovej medzinárodnej rešerši

(a) Orgán špecifikovaný pre doplnkovú medzinárodnú rešerš musí v ten istý deň odovzdať kópiu správy o doplnkovej medzinárodnej rešerši alebo prípadného vyhlásenia, že sa správa o doplnkovej medzinárodnej rešerši nevypracuje, Medzinárodnému úradu a jednu prihlasovateľovi.

(b) Vo vzťahu k odseku (c) článok 20(1) a pravidlá 45.1, 47.1(d) a 70.7(a) sa uplatnia tak, akoby správa o medzinárodnej doplnkovej rešerši bola časťou správy o medzinárodnej rešerši.

(c) Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nebude musieť vziať do úvahy správu o doplnkovej medzinárodnej rešerši na účely písomného posudku alebo správy o medzinárodnom predbežnom prieskume, ak ju tento orgán dostal po začatí vypracovávania posudku alebo správy.

45bis.9 Medzinárodné rešeršné orgány kompetentné vykonávať doplnkovú medzinárodnú rešerš

(a) Orgán pre medzinárodnú rešerš bude kompetentný na vykonávanie doplnkových medzinárodných rešerší, ak svoju pripravenosť vykonávať rešerše uviedol v platnej dohode podľa článku 16(3)(b) s prihliadnutím na obmedzenia a podmienky ustanovené v tejto dohode.

(b) Orgán pre medzinárodnú rešerš vykonávajúci medzinárodnú rešerš podľa článku 16(1) na medzinárodnú prihlášku nebude kompetentný na vykonanie doplnkovej medzinárodnej rešerše na túto medzinárodnú prihlášku.

(c) Obmedzenia uvedené v odseku (a) môžu napríklad obsahovať obmedzenia, pokiaľ ide o predmet, na ktorý sa bude vykonávať doplnková medzinárodná rešerš, okrem tých, ktoré by sa uplatnili podľa článku 17(2) na medzinárodnú rešerš, a obmedzenia, pokiaľ ide o celkový počet doplnkových medzinárodných rešerší, ktoré budú vykonané v danom období.

Pravidlo 48

Medzinárodné zverejnenie

48.1 a 48.2 (bez zmeny)

48.3 Jazyky zverejnenia

(a) Ak je medzinárodná prihláška podaná v arabčine, čínštine, angličtine, francúzštine, nemčine, japončine, kórejčine, portugalčine, ruštine alebo španielčine („jazyky zverejnenia“), táto prihláška sa zverejní v jazyku, v ktorom bola podaná.

(b) a (c) (bez zmeny)

48.448.6 (bez zmeny)

SADZOBNÍK POPLATKOV

 PoplatkySuma
1.Poplatok za medzinárodné podanie:
(Pravidlo15.2)
1.330,– švajčiarskych frankov plus
15,– švajčiarskych frankov za každý list nad 30 listov
2.Manipulačný poplatok za doplnkovú rešerš
(Pravidlo 45bis.2)
200,– švajčiarskych frankov
3.Manipulačný poplatok
(Pravidlo 57.2)
200,– švajčiarskych frankov

Zľavy

4. Poplatok za medzinárodné podanie je znížený o nasledujúcu sumu, ak je medzinárodná prihláška v súlade s administratívnymi smernicami podaná:

(a) na papieri spolu s kópiou v elektronickej forme, ak žiadosť a anotácia sú kódované v znakovom formáte:

100,– švajčiarskych frankov,

(b) v elektronickej forme, žiadosť nie je kódovaná v znakovom formáte:

100,– švajčiarskych frankov,

(c) v elektronickej forme, žiadosť je kódovaná v znakovom formáte:

200,– švajčiarskych frankov,

(d) v elektronickej forme, žiadosť, opis, nároky a anotácia sú kódované v znakovom formáte:

300,– švajčiarskych frankov.

5. Medzinárodný poplatok za podanie podľa bodu 1 (prípadne znížený podľa bodu 4), manipulačný poplatok za doplnkovú rešerš podľa bodu 2 a manipulačný poplatok podľa bodu 3 sú znížené o 90 %, ak je medzinárodná prihláška podaná

(a) prihlasovateľom, ktorý je fyzickou osobou a ktorý je občanom a má sídlo v štáte, ktorého národný dôchodok na osobu je nižší ako 3 000 USD (podľa výpočtu priemerného národného dôchodku použitého Organizáciou Spojených národov na určenie ich kritérií hodnotenia výšky príspevkov splatných v rokoch 1995, 1996, 1997), alebo počas platnosti rozhodnutia Zhromaždenia Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu týkajúceho sa uplatnenia zliav podľa tohto odseku v jednom z nasledujúcich štátov: Antigua a Barbuda, Bahrajn, Barbados, Líbya, Omán, Seychely, Singapur, Trinidad a Tobago a Spojené arabské emiráty, alebo

(b) prihlasovateľom, či je alebo nie je fyzickou osobou, ktorý je občanom a má sídlo v štáte, ktorý je klasifikovaný Organizáciou Spojených národov ako najmenej rozvinutá krajina,

za predpokladu, že ak je niekoľko prihlasovateľov, každý musí spĺňať kritériá uvedené v písmene (a) alebo (b).

Anglické znienie textu