Oznámenie č. 628/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

Čiastka 209/2008
Platnosť od 30.12.2008
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. januára 2009. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.