Vyhláška č. 607/2008 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok

(v znení č. 11/2011 Z. z.)

Čiastka 206/2008
Platnosť od 30.12.2008
Účinnosť od 15.01.2011
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009 s výnimkou čl. I § 5 až 9 a § 11 písm. c) tretieho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.