Vyhláška č. 604/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov

Čiastka 205/2008
Platnosť od 23.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH

604

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

zo 4. decembra 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 374a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení vyhlášky č. 209/1994 Z. z., vyhlášky č. 423/2002 Z. z., vyhlášky č. 607/2002 Z. z., vyhlášky č. 748/2004 Z. z. a vyhlášky č. 320/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 ods. 1 písm. a) sa za slovo „odpis“ vkladá čiarka a slová „náhrada hotových výdavkov Notárskej komory Slovenskej republiky za prístup do Centrálneho informačného systému“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách“ nahrádza citáciou „Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov“.

3. V § 9 sa vypúšťa odsek 4.

4. § 11 znie:

㤠11

Odmena notára ako súdneho komisára (ďalej len „súdny komisár“) za úkony vykonané v konaní o dedičstve, ktoré bolo zastavené, je 13 eur.“.

5. V § 12 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Základom odmeny súdneho komisára za iné úkony vykonané v konaní o dedičstve, ako sú uvedené v § 11, je všeobecná hodnota majetku4) poručiteľa, ktorý sa stal predmetom konania o dedičstve.

(2) Ak je predmetom konania o dedičstve majetok poručiteľa, ktorý sa objavil po právoplatnosti uznesenia, ktorým bolo konanie o dedičstve skončené, základom odmeny súdneho komisára za úkony vykonané v tomto konaní je všeobecná hodnota tohto majetku.4)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007.“.

6. § 13 znie:

㤠13

Odmena uvedená v § 12 ods. 1 je

z prvých 3 300 eur základu ..........................................................................2 %,
z presahujúcej sumy až do 16 500 eur základu .....................................1 %,
z presahujúcej sumy až do 33 100 eur základu .....................................0,7 %,
z presahujúcej sumy až do 99 500 eur základu .....................................0,4 %,
z presahujúcej sumy až do 663 800 eur základu ...................................0,2 %,
  najmenej 23 eur.

Suma nad 663 800 eur sa do základu nezapočítava.“.

7. V § 15 sa slová „všeobecná cena poručiteľovho majetku“ nahrádzajú slovami „všeobecná hodnota poručiteľovho majetku“.

8. V § 18 ods. 1 sa pred slová „Súdny komisár“ vkladajú slová „Ak ďalej nie je uvedené inak,“.

9. V § 18 ods. 1 písm. a) sa za slovo „odpis“ vkladá čiarka a slová „odmena a náhrada hotových výdavkov Notárskej komory Slovenskej republiky za prístup do Centrálneho informačného systému“.

10. V § 18 odsek 4 znie:

(4) Notár zisťuje všeobecnú hodnotu majetku na účely odmeny na vlastné náklady. Ak v dôsledku odvolania proti výroku o odmene notára vzniknú ďalšie trovy spojené so zisťovaním všeobecnej hodnoty majetku, notár ich znáša v prípade, ak dokazovaním bola zistená všeobecná hodnota majetku nižšia, ako určil notár.“.

11. Nadpisy nad § 11 znejú:

„DRUHÝ DIEL

Odmena notára za ďalšiu činnosť, odmena správcu dedičstva a odmena za poskytovanie právnych rád a spisovanie iných listín v súvislosti s výkonom notárskej činnosti

Prvý oddiel

Odmena notára za ďalšiu činnosť Odmena notára ako súdneho komisára“.

12. Za § 18 sa vkladá štvrtý oddiel, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Štvrtý oddiel

Odmena notára za poskytovanie právnych rád a spisovanie iných listín v súvislosti s výkonom notárskej činnosti

§ 18a

Odmena za poskytovanie právnych rád4a) a spisovanie iných listín4b) v súvislosti s výkonom notárskej činnosti je za každú skončenú polhodinu 25 eur, najmenej 15 eur.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a) a 4b) znejú:

4a) § 5 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

4b) § 5 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

13. § 22 znie:

㤠22

Základ odmeny podľa tejto vyhlášky sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor a vypočítaná odmena na najbližších 50 eurocentov nahor.“.

14. § 23b znie:

㤠23b

Ak je notár platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa jeho príjem5) určený podľa tejto vyhlášky o daň z pridanej hodnoty.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) § 95 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

15. Príloha k vyhláške č. 31/1993 Z. z. znie:

„SADZOBNÍK NA VÝPOČET ODMENY NOTÁRA ZA NOTÁRSKU ČINNOSŤ

Položka A:
Za spísanie notárskej zápisnice vrátane vydania osvedčeného odpisu notárskej zápisnice:
1.Ak ide o zmluvu alebo o jednostranný právny úkon okrem bodu 2, alebo o osvedčenie iných skutkových dejov, alebo osvedčenie o vyhlásení
 
  z prvých 3 319,39 eura základu ..................................................................................................................................1 %,
  z presahujúcej sumy až do 16 596,96 eura základu .............................................................................................0,7 %,
  z presahujúcej sumy až do 33 193,92 eura základu .............................................................................................0,5 %,
  z presahujúcej sumy až do 99 581,76 eura základu .............................................................................................0,3 %,
  z presahujúcej sumy až do 663 878,38 eura základu ..........................................................................................0,1 %,
  z presahujúcej sumy až do 1 659 695,94 eura ......................................................................................................0,05 %,
    najmenej 16,60 eura.
     
  Suma nad 1 659 695,94 eura sa do základu nezapočítava. 
     
  Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť
len s nepomernými ťažkosťami .............................................................................................................................

66,39 eura.
     
2.Ak ide o závet alebo listinu o vydedení alebo o odvolanie týchto úkonov ........................................................
26,56 eura.
     
3.Za spísanie závetu, ktorý obsahuje zároveň ustanovenie o vydedení .............................................................
49,79 eura.
4.Ak ide o osvedčenie o priebehu valných
zhromaždení a schôdzí právnických osôb ............................................................................................................

165,97 eura.
     
5.Ak ide o osvedčenie o predložení listiny
alebo osvedčenie, že je niekto nažive ...................................................................................................................

13,28 eura.
     
6.Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcich
úkonoch za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje ........................................................................................

1,33 eura.
     
7.Za spísanie osvedčenia o vykonaní zápisu
do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb ...................................................................

23,24 eura.
     
8.Ak ide o osvedčenie osobných údajov na účely
elektronického konania vo veciach obchodného
registra podľa osobitných predpisov5a) ...............................................................................................................
  13,28 eura.
     
Položka B:
     
1.Za spísanie pokračovania v notárskej zápisnici ................................................................................................16,60 eura.
     
2.Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcom
úkone za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje ...........................................................................................

1,33 eura.
     
Položka C:
     
1.Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie
s listinou vrátane osvedčenia listinnej
podoby elektronického odpisu údajov
z informačných systémov verejnej správy5b)
za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej
odpis alebo fotokópia sa osvedčuje ....................................................................................................................

1,33 eura.
     
2.Ak ide o osvedčenie zhody odpisu alebo
fotokópie listiny, ktorá má vzťah k cudzine,
za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej
odpis alebo fotokópia sa osvedčuje ...................................................................................................................2,66 eura.
     
3.Za osvedčenie pravosti podpisu jednej
osoby na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis .....................................................................................
  1,99 eura.
     
Položka D:
     
1.Za úhrn úkonov potrebných na protestáciu zmenky alebo iného rubopisom prevoditeľného cenného papiera, za každý protestovaný papier
     
  z prvých 3 319,39 eura základu .............................................................................................................................1 %,
  z presahujúcej sumy až do 16 596,96 eura základu ........................................................................................0,5 %,
  z presahujúcej sumy až do 33 193,92 eura základu ........................................................................................0,3 %,
  z presahujúcej sumy až do 99 581,76 eura základu ........................................................................................0,1 %,
  z presahujúcej sumy až do 663 878,38 eura základu ......................................................................................0,05 %,
    najmenej 66,39 eura.
     
  Suma nad 663 878,38 eura sa do základu nezapočítava.  
     
2.Za vyhotovenie odpisu alebo výpisu
z protestovanej listiny alebo knihy protestov ......................................................................................................

16,60 eura.
     
Položka E:
Za prijatie do úschovy:
1.Ak ide o listinu .........................................................................................................................................................26,56 eura.
     
2.Ak ide o cenný papier alebo o peniaze 
     
  pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 eura .........................................................................................23,24 eura,
  pri základe nad 3 319,39 eura do 16 596,96 eura vrátane ............................................................................49,79 eura,
  pri základe nad 16 596,96 eura do 33 193,92 eura vrátane ..........................................................................99,58 eura,
  pri základe nad 33 193,92 eura do 331 939,19 eura vrátane ........................................................................165,97 eura,
  pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 eura .........................................................................................331,94 eura.
     
  Ak nemožno základ určiť alebo ak ho
možno určiť len s nepomernými ťažkosťami ...................................................................................................

33,19 eura.
     
Položka F:
     
1.Za nahliadnutie do spisov oprávnenými
osobami6) za každú, aj začatú hodinu ...............................................................................................................

1 euro.
     
2.Za zaslanie spisu inému notárovi,
aby žiadateľ doň nahliadol ...................................................................................................................................

3,32 eura.
     
Položka G:
     
  Za vydanie výpisu z notárskej zápisnice alebo
ďalšieho osvedčenia odpisu notárskej zápisnice
za každú, aj začatú stranu vydaného textu ........................................................................................................


1,99 eura.
     
Položka H:
     
  Za vydanie odpisu notárskej zápisnice
za každú, aj začatú stranu vydaného textu .......................................................................................................

1,99 eura.
     
Položka I:
     
  Za vydanie potvrdenia o skutočnostiach
známych zo spisov ...............................................................................................................................................

3,32 eura.
     
Položka J:
     
1.Za registráciu záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv z ceny zabezpečovanej pohľadávky
     
  pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 eura .......................................................................................33,19 eura,
  pri základe nad 3 319,39 eura do 16 596,96 eura vrátane ..........................................................................49,79 eura,
  pri základe nad 16 596,96 eura do 33 193,92 eura vrátane ........................................................................82,98 eura,
  pri základe nad 33 193,92 eura do 331 939,19 eura vrátane ......................................................................116,18 eura,
  pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 eura .......................................................................................182,57 eura.
     
  Ak nemožno základ určiť alebo ak ho
možno určiť len s nepomernými ťažkosťami .................................................................................................

33,19 eura.
     
2.Za zápis poznámky, výmazu alebo ďalších
skutočností, ktoré ustanovuje zákon,
do Notárskeho centrálneho registra záložných práv .....................................................................................


16,60 eura.
     
3.Za vyhľadávanie a vydanie potvrdenia
z Notárskeho centrálneho registra záložných
práv na jedného záložného dlžníka ..................................................................................................................


3,32 eura.
     
Položka K:
     
1.Za registráciu každého oznámenia   v Notárskom centrálnom registri dražieb ......................................
16,60 eura.
     
2.Za registráciu zmeny údajov
v Notárskom centrálnom registri dražieb .......................................................................................................

9,96 eura.
     
Položka L:
     
1.Za uloženie textu notárskej zápisnice
do Notárskeho centrálneho archívu listín
za každú, aj začatú stranu uloženého textu ...................................................................................................


1,33 eura.
     
2.Za uloženie prvopisu listiny a za registráciu zmeny doby uloženia prvopisu listiny
do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu
     
  na dobu kratšiu ako štrnásť dní .....................................................................................................................1,33 eura,
  na dobu od štrnástich dní do troch mesiacov .............................................................................................1,99 eura,
  na dobu od troch mesiacov do šiestich mesiacov .....................................................................................2,66 eura,
  na dobu od šiestich mesiacov do jedného roka .........................................................................................3,32 eura,
  na dobu od jedného roka do troch rokov ......................................................................................................3,98 eura,
  na dobu neurčitú ...............................................................................................................................................4,65 eura.
     
3.Za registráciu zmeny podmienok uloženia prvopisu
listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín ..........................................................................................

6,64 eura.
     
4.Za výmaz prvopisu listiny
z Notárskeho centrálneho archívu listín ........................................................................................................
  6,64 eura.
     
Položka M:
     
  Za vykonávanie správy majetku patrí odmena vo výške 10 % hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku. V prípade, ak zo spravovaného majetku neplynie žiaden príjem, môže byť odmena dohodnutá v zmluve.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Štefan Harabin v. r.