Zákon č. 600/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a o zmene ďalších zákonov

Čiastka 205/2008
Platnosť od 23.12.2008
Účinnosť od 01.02.2009
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2009 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2009.