Vyhláška č. 585/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

(v znení č. 273/2010 Z. z., 544/2011 Z. z.)

Čiastka 202/2008
Platnosť od 20.12.2008
Účinnosť od 01.01.2012 do31.12.2019