Zákon č. 583/2008 Z. z.Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 202/2008
Platnosť od 20.12.2008
Účinnosť od 01.12.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2008 okrem čl. I bodov 1 až 12, 15 a 16, čl. II až XVII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009 a čl. XVIII, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2009.