Vyhláška č. 58/2008 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 400. výročia korunovácie Mateja II. v Bratislave

Čiastka 23/2008
Platnosť od 21.02.2008 do31.12.2008
Účinnosť od 01.06.2008 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

58

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 9. októbra 2007

o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 400. výročia korunovácie Mateja II. v Bratislave

Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 400. výročia korunovácie Mateja II. v Bratislave sa vydávajú do obehu pamätné zlaté mince v nominálnej hodnote 5 000 Sk (ďalej len „päťtisíckorunák“).

(2) Päťtisíckorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata, 75 dielov striebra a 25 dielov medi; jeho hmotnosť je 9,5 g a priemer 26 mm. Pri razbe päťtisíckorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 0,02 g a v obsahu zlata 10/1 000.

§ 2

(1) Na líci päťtisíckorunáka je zobrazená kompozícia interiéru a veže korunovačného Dómu svätého Martina a Bratislavského hradu s časťou jeho opevnenia. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava po oboch stranách kompozície. V spodnej časti päťtisíckorunáka je uprostred štátny znak Slovenskej republiky a po jeho stranách je v rozdelenom riadku letopočet razby „2008“. Štylizované iniciálky mien a priezvisk autorov výtvarného návrhu päťtisíckorunáka sú zobrazené nad opevnením pri okraji päťtisíckorunáka, a to Miroslava Ronaia „MR“ vľavo a Branislava Ronaia „BR“ vpravo.

(2) Na rube päťtisíckorunáka je zobrazený portrét kráľa Mateja II. so zobrazením korunovačných insígnií v popredí – uhorskou kráľovskou korunou a korunovačným mečom. V pravej časti je zobrazená kompozícia veže Michalskej brány a veže františkánskeho kostola v Bratislave. Pri pravom okraji päťtisíckorunáka sú v opise zľava doprava v troch riadkoch texty „KORUNOVÁCIA MATEJA II.“ a „BRATISLAVA“ a letopočet korunovácie „1608“. Označenie nominálnej hodnoty „5 000 Sk“ je v dvoch riadkoch pri spodnom okraji päťtisíckorunáka. Pod rukoväťou korunovačného meča je umiestnená značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami.

(3) Hrana päťtisíckorunáka je vrúbkovaná.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2008.


Ivan Šramko v. r.