Zákon č. 560/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 422/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 198/2008
Platnosť od 19.12.2008
Účinnosť od 01.01.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 422/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2009 - 31.12.2015

Pôvodný predpis

19.12.2008