Vyhláška č. 543/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 599/2002 Z. z. o náhradách za výkon funkcie prísediaceho

Čiastka 193/2008
Platnosť od 13.12.2008
Najbližšie účinné znenie 01.01.2009

OBSAH