Zákon č. 535/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 192/2008
Platnosť od 12.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009 do24.05.2010
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009 okrem bodov 21 a 34, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2010.