Nariadenie vlády č. 527/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok

Čiastka 190/2008
Platnosť od 11.12.2008
Účinnosť od 21.03.2010

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.03.2010 Aktuálne znenie