Nariadenie vlády č. 527/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok

Čiastka 190/2008
Platnosť od 11.12.2008
Účinnosť od 21.03.2010 do25.05.2020
Zrušený 362/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 383/2019 Z. z. vložil do § 145 zákona č. 362/2011 Z. z. nový bod 6, ktorý je zrušovacím ustanovením pre nariadenie vlády č. 527/2008 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.03.2010 - 25.05.2020