Oznámenie č. 524/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 3. novembra 2005 č. 6044-1/2005 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania v znení neskorších predpisov

Čiastka 189/2008
Platnosť od 11.12.2008
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2009.