523

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 25. novembra 2008,

ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré vyhlášky Národnej banky Slovenska v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

Národná banka Slovenska podľa § 12 ods. 9, § 17 ods. 11, § 18 ods. 7a § 21 ods. 8 zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 33 ods. 6, § 55 ods. 1a § 67 ods. 6 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 60 ods. 3, § 109 ods. 7, § 110 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. IV

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 605/2006 Z. z. sa mení takto:

1. V celom texte vyhlášky sa slová „v tisícoch Sk“ nahrádzajú slovami „v tisícoch eur“.

2. V prílohe časti C. Primeranosť vlastných zdrojov 11. riadku sa slová „50 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659 695,94 eura“, slová „500 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „16 596 959,43 eura“ a slová „5 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „165 969,59 eura“.


Čl. VII

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Ivan Šramko v. r.