Zákon č. 519/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 188/2008
Platnosť od 10.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009 do31.12.2015
Zrušený 79/2015 Z. z.

OBSAH