Vyhláška č. 51/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva geologický zákon

(v znení č. 340/2010 Z. z., 22/2015 Z. z.)

Čiastka 20/2008
Platnosť od 15.02.2008
Účinnosť od 01.03.2015

OBSAH