Zákon č. 497/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

Čiastka 184/2008
Platnosť od 04.12.2008
Účinnosť od 20.12.2008

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.12.2008 Aktuálne znenie