Zákon č. 467/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh

Čiastka 171/2008
Platnosť od 27.11.2008
Účinnosť od 01.12.2008