Zákon č. 454/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čiastka 167/2008
Platnosť od 21.11.2008
Účinnosť od 15.01.2009

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.01.2009 Aktuálne znenie