Zákon č. 442/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 162/2008
Platnosť od 14.11.2008
Účinnosť od 01.07.2009 do17.04.2016
Zrušený 343/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2008 okrem bodov 29 a 30, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009, a bodov 2 až 4 a 12 až 28, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2009.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2009 - 17.04.2016 Delená účinnosť
01.01.2009 - 30.06.2009 Delená účinnosť
15.11.2008 - 31.12.2008