Vyhláška č. 438/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú pravidlá vypúšťania znečisťujúcich látok z námorných lodí do mora

Čiastka 160/2008
Platnosť od 12.11.2008
Účinnosť od 15.11.2008