Vyhláška č. 437/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď

Čiastka 160/2008
Platnosť od 12.11.2008
Účinnosť od 15.11.2008

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.11.2008 Aktuálne znenie