Nariadenie vlády č. 420/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o určení limitov súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme

Čiastka 155/2008
Platnosť od 31.10.2008
Účinnosť od 01.09.2009

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2009 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

31.10.2008