Zákon č. 384/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 143/2008
Platnosť od 15.10.2008
Účinnosť od 15.10.2008 do30.06.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2016 160/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
15.10.2008 - 30.06.2016

Pôvodný predpis

15.10.2008