Zákon č. 384/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 143/2008
Platnosť od 15.10.2008
Najbližšie účinné znenie 15.10.2008