Zákon č. 383/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 142/2008
Platnosť od 11.10.2008
Účinnosť od 01.01.2009