Nariadenie vlády č. 367/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd

Čiastka 136/2008
Platnosť od 25.09.2008
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH