Vyhláška č. 361/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby

Čiastka 135/2008
Platnosť od 25.09.2008
Účinnosť od 01.10.2008

OBSAH

361

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 3. septembra 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 66 písm. a) až k) zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 127/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

k) o nosení preukazu obvineného.“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa za slová „vojenské súdy“ pripájajú slová „v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 4 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 23 ods. 1 zákona“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 1 a 2 zákona“.

4. V § 4 odsek 4 znie:

(4) Písomný záznam podľa odseku 2 sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch; jeden výtlačok sa vydá obvinenému a jeden sa založí do osobného spisu obvineného.“.

5. V § 6 ods. 1 sa za slová „ústav na výkon väzby“ vkladajú slová „a nemocnica pre obvinených a odsúdených“.

6. V § 7 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „V prípade, ak obvinený nemá peňažné prostriedky na odoslanie vecí a ústav na ich odoslaní trvá, náklady na ich odoslanie môže znášať ústav.“.

7. V § 8 sa za slovom „rozhodol“ vypúšťa čiarka a slová „a Generálnemu riaditeľstvu Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „generálne riaditeľstvo“)“.

8. V § 11 ods. 1 sa vypúšťajú slová „slovenskej mene a“.

9. § 12 znie:

㤠12

Obvinený sa predvádza v ústave pred osoby a orgány podľa § 9 ods. 1 zákona do miestnosti na to určenej. Do miestnosti možno priniesť a z miestnosti odniesť len písomnosti, ktoré bezprostredne súvisia s konaním vo veci, v ktorej je obvinený predvádzaný. Iné veci, ktoré so sebou priniesli osoby a orgány podľa § 9 ods. 1 zákona, sa odkladajú do uzamykateľných skriniek v priestoroch na to určených.“.

10. V § 15 ods. 1 sa vypúšťajú slová „pri návšteve obvineného, balíkom alebo“.

11. V § 16 odsek 1 znie:

(1) Ak obvinený nedodržiava podmienky ustanovené v § 14 ods. 2 zákona alebo ak poruší povinnosť ustanovenú v § 30 ods. 1 písm. i) zákona, riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru môže rozhodnúť o zrušení možnosti používať vlastný odev, bielizeň a obuv.“.

12. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠17a

Nosenie preukazu obvineného

Preukaz obvineného sa má nosiť obvineným vždy, keď sa nachádza obvinený mimo cely; jeho stratu ihneď nahlási príslušníkovi zboru.“.

13. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádza citáciou „zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.

14. V § 21 odsek 5 znie:

(5) Ak obvinený nemal v priebehu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca peňažné prostriedky na nákup ďalších potrieb osobnej hygieny, môže požiadať riaditeľa ústavu alebo ním povereného príslušníka zboru o ich bezplatné poskytnutie.“.

15. § 23 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Podmienky a spôsob používania elektrických spotrebičov určuje riaditeľ ústavu.“.

16. § 29 vrátane nadpisu znie:

㤠29

Používanie telefónu

(1) Žiadosť o používanie telefónneho automatu umiestneného v ústave obvinený predkladá orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu prostredníctvom službukonajúceho príslušníka zboru na predpísanom tlačive; žiadosť sa zasiela orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu na náklady obvineného. Podmienky používania telefónneho automatu určuje riaditeľ ústavu.

(2) Ak obvinený žiada ústav o telefonovanie s obhajcom, na predpísanom tlačive uvedie údaje o obhajcovi, ktoré ústav overuje prostredníctvom orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu.

(3) Obvinený môže podľa § 21 zákona uskutočňovať telefonické hovory tak, že telefonický hovor alebo viac telefonických hovorov v rámci jedného predvedenia trvá najviac 15 minút; obvinený môže telefonovať ktorejkoľvek z piatich povolených osôb, alebo aj všetkým povoleným osobám a obhajcovi. Obhajcovi môže obvinený telefonovať najviac raz za 7 dní; v odôvodnených prípadoch na základe písomnej žiadosti môže riaditeľ ústavu povoliť obvinenému telefonovať obhajcovi aj častejšie. Obvinenému, ktorý nepretelefonuje celých 15 minút, sa tieto do ďalšieho telefonovania neprenášajú.

(4) Ústavom nie sú sprostredkované telefonické hovory adresované obvinenému do ústavu.

(5) Riaditelia ústavov po vzájomnej dohode môžu povoliť telefonický hovor medzi obvinenými navzájom a medzi obvinenými a odsúdenými, ak ide o manželov, rodičov a deti a ak to technické podmienky ústavu umožňujú. Náklady telefonického hovoru znáša volajúci obvinený alebo odsúdený.

(6) Obsahom telefonického hovoru obvineného nesmú byť skutočnosti, ktoré by mohli viesť k zmareniu účelu výkonu väzby alebo k ohrozeniu bezpečnosti ústavu. Obvinený pri telefonovaní dodržiava zásady slušného správania a vystupovania voči osobám, s ktorými telefonuje.

(7) Ústav upozorní výveskou umiestnenou pri telefónnom automate na skutočnosti podľa odseku 6. Zároveň sa na výveske uvedie, že príslušník zboru, ktorý obvineného predviedol a je podľa § 21 ods. 1 zákona prítomný pri telefonovaní, ako aj zástupca orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ak si vyhradil svoju prítomnosť pri telefonovaní, môže obsah hovoru počuť a telefonovanie preruší, ak zistí, že obsahom hovoru sú skutočnosti uvedené v odseku 6, alebo ak obvinený telefonuje s inou ako povolenou osobou alebo obhajcom. Príslušník zboru, zástupca orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu prítomný pri telefonovaní môže prerušiť telefonovanie, ak obvinený nedodržiava zásady slušného správania a vystupovania voči osobám, s ktorými telefonuje, alebo ak akýmkoľvek spôsobom poškodzuje telefónny automat.

(8) Pri telefonovaní obvineného vykonávajúceho väzbu v štandardnom režime je príslušník zboru alebo zástupca orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ak si vyhradil svoju prítomnosť pri telefonovaní, vždy prítomný bezprostredne pri telefónnom automate. V oddiele na výkon väzby v zmiernenom režime je príslušník zboru prítomný v priestoroch tohto oddielu alebo služobnej miestnosti tak, aby mal možnosť nepretržitej kontroly telefónneho automatu a telefonujúceho obvineného. V prípade, ak si vyhradil svoju prítomnosť pri telefonovaní obvineného vykonávajúceho väzbu v zmiernenom režime orgán činný v trestnom konaní alebo súd, jeho zástupca je pri telefonovaní vždy prítomný bezprostredne pri telefónnom automate.

(9) Na prihlasovanie sa a uskutočňovanie telefonovania prostredníctvom telefónneho automatu obvinený používa preukaz obvineného. Ak sa zistí, že preukaz obvineného používa iný obvinený ako ten, ktorému bol vydaný, telefonický hovor sa zruší; neoprávnené použitie telefónneho automatu je konaním podľa § 38 ods. 2 zákona.“.

17. § 30 vrátane nadpisu znie:

㤠30

Prijímanie balíkov

(1) Povolenie na prijatie balíka s potravinami a vecami osobnej potreby, balíka obsahujúceho študijné materiály, literatúru a veci na záujmovú a športovú činnosť a balíka s vhodným odevom podľa § 14 ods. 3 zákona (ďalej len „balík“) obvinený zasiela fyzickej osobe alebo právnickej osobe, od ktorej ho žiada zaslať, na riadne vyplnenom predpísanom tlačive opatrenom odtlačkom pečiatky ústavu a podpisom oprávneného príslušníka zboru, ktorý tlačivo vyplnil.

(2) Povolenie na prijatie balíka je platné tri mesiace odo dňa jeho vydania; u mladistvého jeden mesiac odo dňa jeho vydania. Na predpísanom tlačive sa vyznačí dátum posledného dňa platnosti povolenia na prijatie balíka. Pre časovú platnosť povolenia na prijatie balíka je rozhodujúci dátum jeho podania na poštovú prepravu odosielateľom.

(3) Ústav neprevezme od poštového podniku6) balík, ak

a) bol doručený bez platného povolenia na prijatie balíka nalepeného na obale,

b) platnosť povolenia na prijatie balíka uplynula pred dátumom jeho podania na poštovú prepravu odosielateľom,

c) má poškodený obal,

d) presahuje maximálnu povolenú hmotnosť podľa § 22 ods. 1 zákona.

(4) Dôvod odmietnutia prevzatia balíka podľa odseku 3 ústav uvedie na dodacom doklade poštového podniku.

(5) V záujme zaistenia bezpečnosti a predchádzania prieniku drog do ústavu sa

a) vykonáva kontrola všetkých balíkov na prítomnosť drog a výbušných systémov po doručení do ústavu a pred ďalšou manipuláciou s nimi,

b) zaistí obsah balíka podľa § 22 ods. 2 zákona,

c) nevydá vec, ktorú môže obvinený používať až po rozhodnutí riaditeľa ústavu,

d) nevydajú hygienické potreby s obsahom alkoholu.

(6) Obsah balíka vydá určený príslušník zboru obvinenému, ktorému je balík adresovaný. Prijatie balíka a jeho obsah sa eviduje. Obvinený potvrdí prevzatie balíka vrátane neporušenosti obalu svojím podpisom v príslušnej evidenčnej knihe. Osobitne sa evidujú zaistené veci podľa odseku 5 písm. b) a nevydané veci podľa odseku 5 písm. c) a d).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) § 5 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.
§ 28 ods. 2 zákona č. 507/2001 Z. z.“.

18. § 31 znie:

㤠31

(1) Obvinenému sa počas výkonu väzby účtujú a evidujú v účtovnej evidencii na účte cudzích prostriedkov ústavu na jeho konte peňažné prostriedky:

a) ktoré sa obvinenému odňali pri prijatí do väzby podľa § 23 ods. 1 zákona,

b) ktoré sa obvinenému odňali pri prijatí do väzby podľa § 23 ods. 2 zákona,

c) ktoré boli obvinenému zaslané poukazom poštového platobného styku fyzickou osobou alebo právnickou osobou; za oprávnenú osobu na tento účel sa po vyplatení a prevzatí od poštového podniku podľa § 23 ods. 3 zákona považuje ústav,

d) ktoré boli obvinenému zaslané prevodom na bankový účet ústavu fyzickou osobou alebo právnickou osobou,

e) zostatok z pracovnej odmeny, nemocenských dávok a úrazových dávok po vykonaní zrážok podľa § 32 ods. 5 zákona,

f) dávky úrazového poistenia,

g) dôchodok podľa § 24 ods. 1 zákona,

h) získané obvineným nedovoleným spôsobom.

(2) Obvinenému sa okrem peňažných prostriedkov podľa odseku 1 uschovávajú a evidujú v pokladnici ústavu podľa osobitného predpisu7) aj ďalšie peňažné prostriedky vo voľne zameniteľnej mene, ktoré

a) sa obvinenému odňali pri prijatí do väzby podľa § 23 ods. 1 zákona,

b) sa obvinenému odňali pri prijatí do väzby podľa § 23 ods. 2 zákona,

c) obvinený získal iným spôsobom ako podľa písmena a) a b).

(3) Obvinenému sa okrem ďalších peňažných prostriedkov podľa odseku 2 uschovávajú a evidujú v pokladnici ústavu aj ceniny, najmä vkladné knižky, vkladové listy, bankové platobné karty a iné doklady preukazujúce existenciu účtu obvineného v banke alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej len „cenina“).

(4) Obvinený môže čerpať peňažné prostriedky podľa odseku 1, a ak ich nevlastní, podľa odseku 2 po ich predchádzajúcej výmene v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

(5) Ak ústav neeviduje voči obvinenému pohľadávku, vydá na základe písomnej žiadosti obvineného ceniny podľa § 23 ods. 2 zákona blízkej osobe8) alebo obhajcovi obvineného; o vydaní rozhodne riaditeľ ústavu.

(6) Obvinený môže v nasledujúcom kalendárnom mesiaci po predchádzajúcom splnení podmienok podľa § 23 ods. 4 a 5 zákona čerpať peňažné prostriedky podľa odseku 1 písm. a) až g), a ak ich nevlastní, z ďalších peňažných prostriedkov podľa odseku 2 písm. a) a b) po ich predchádzajúcej výmene v banke alebo pobočke zahraničnej banky.

(7) Úhrada nákladov spojených s používaním vlastného rádioprijímača a televízneho prijímača podľa § 27 ods. 1 zákona, ponorného variča, rýchlovarnej kanvice alebo iného elektrospotrebiča podľa § 17 zákona a nákup dennej tlače, časopisov a kníh podľa § 27 ods. 3 zákona sa uskutočňuje bezhotovostným prevodom v Slovenskej republike z peňažných prostriedkov podľa odseku 1 písm. a) až g), a ak ich nevlastní, z ďalších peňažných prostriedkov podľa odseku 2 písm. a) a b) po ich predchádzajúcej výmene v banke alebo pobočke zahraničnej banky.

(8) Úhrada nákladov spojených s používaním telefónneho automatu podľa § 21 ods. 3 zákona, s udržiavaním vlastného odevu a obuvi podľa § 14 ods. 2 zákona, s vypraním vlastného odevu alebo bielizne podľa § 43 ods. 3 sa vykoná z peňažných prostriedkov podľa odseku 1 písm. a) až g), a ak ich nevlastní, z ďalších peňažných prostriedkov podľa odseku 2 písm. a) a b) po ich predchádzajúcej výmene v banke alebo pobočke zahraničnej banky.

(9) Riaditeľ ústavu môže umožniť obvinenému na základe písomnej žiadosti poukázať raz mesačne blízkym osobám8) bezhotovostným prevodom v Slovenskej republike určenú sumu z peňažných prostriedkov podľa odseku 1 písm. a) až g), a ak ich nevlastní, z ďalších peňažných prostriedkov podľa odseku 2 písm. a) a b) po ich predchádzajúcej výmene v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ak táto vyhláška neustanovuje inak. Poplatky a iné výdavky spojené s poukázaním peňažných prostriedkov znáša obvinený.

(10) Ak obvinený v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci neuhradil zrážku najmenej v sume požadovaného čerpania peňažných prostriedkov podľa § 23 ods. 5 zákona a písomne požiada o čerpanie peňažných prostriedkov podľa odseku 1 písm. a) až g), riaditeľ ústavu povolí ich čerpanie najmä

a) na nákup základných potrieb osobnej hygieny,

b) na nákup ďalších potrieb osobnej hygieny,

c) na nákup základných potrieb na korešpondenciu,

d) na úhradu súdnych poplatkov a správnych poplatkov,

e) na nákup liekov, ktoré nemožno poskytnúť na základe zdravotného poistenia bezplatne podľa osobitného predpisu,9) na úhradu nevyhnutných nákladov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.10)

(11) Účel úhrady z peňažných prostriedkov obvineného účtovaných podľa odseku 1 písm. h), a ak ich obvinený nevlastní, z ďalších peňažných prostriedkov obvineného evidovaných a uschovávaných v pokladnici ústavu podľa odseku 2 písm. c) po ich predchádzajúcej výmene v banke alebo pobočke zahraničnej banky môže obvinený určiť

a) na úhradu pohľadávok podľa § 23 ods. 5 zákona,

b) na doplnenie predpokladanej sumy cestovného do miesta trvalého pobytu obvineného na území Slovenskej republiky a stravného na jeden deň podľa § 23 ods. 4 zákona,

c) na nákup základných potrieb osobnej hygieny,

d) na nákup ďalších potrieb osobnej hygieny,

e) na nákup primeraného odevu a obuvi pred prepustením z väzby,

f) na nákup základných potrieb na korešpondenciu.

(12) Ak sa voči obvinenému uplatňuje náhrada škody podľa § 51 a 52 zákona, uhrádza ju z peňažných prostriedkov podľa odseku 1 alebo z ďalších peňažných prostriedkov podľa odseku 2.

(13) Pri prepustení z väzby sa obvinenému vyplatia z pokladnice ústavu peňažné prostriedky podľa odseku 1, vydajú sa ďalšie peňažné prostriedky podľa odseku 2 a ceniny podľa odseku 3. Ak ústav pri prepustení obvineného nemá v pokladnici k dispozícii dostatok peňažných prostriedkov, vyplatí sa obvinenému najviac suma podľa osobitného predpisu;11) zostávajúce peňažné prostriedky sa obvinenému zašlú bez zbytočného odkladu na ním uvedenú adresu.

(14) Predpokladanou sumou cestovného podľa § 23 ods. 4 zákona sa rozumie suma 10 % zo sumy podľa osobitného predpisu.11)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 až 11 znejú:

7) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

8) § 116 Občianskeho zákonníka.

9) Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

10) Zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

19. § 32 znie:

㤠32

(1) Nákup potravín a vecí osobnej potreby podľa § 25 ods. 1 zákona sa uskutočňuje z peňažných prostriedkov podľa § 31 ods. 1 písm. a) až g), a ak ich obvinený nevlastní, z ďalších peňažných prostriedkov podľa § 31 ods. 2 písm. a) a b) po ich predchádzajúcej výmene v banke alebo pobočke zahraničnej banky.

(2) Ak sa kontrolou údajov z preukazu obvineného pri nákupe potravín a vecí osobnej potreby zistí, že preukaz obvineného bol použitý iným obvineným ako tým, ktorému bol vydaný, nakúpený tovar sa nevydá; neoprávnené použitie preukazu obvineného je konaním podľa § 38 ods. 2 zákona.“.

20. § 36 znie:

㤠36

(1) V ústave sa zriaďuje väzenská knižnica (ďalej len „knižnica“); umiestňuje sa v samostatných priestoroch.

(2) Knižničný fond tvorí domáca a zahraničná odborná literatúra, populárno-náučná literatúra, beletria, iná literatúra a podľa dostupnosti literatúra v jazykoch národnostných menšín a cudzojazyčná literatúra. Knižničný fond sa pravidelne dopĺňa a obnovuje.

(3) Knižničný fond je obvineným sprístupnený za podmienok určených knižničným a výpožičným poriadkom. Sprístupňovanie knižničného fondu sa zabezpečuje prostredníctvom katalógu titulov kníh, ktorý je každému obvinenému dostupný. Všeobecne záväzné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky sú obvineným sprístupnené spravidla v čitárni knižnice.

(4) Ústavu možno knihy darovať na základe písomne uzatvorenej darovacej zmluvy; pred uzatvorením zmluvy darca predloží ústavu zoznam titulov kníh, ktoré majú byť predmetom darovacej zmluvy. Darovacia zmluva sa uzatvára podľa aktuálnych potrieb knižnice a možností uloženia darovaných kníh.“.

21. § 38 znie:

㤠38

(1) V ústave sa na bežne dostupnom mieste pre obvinených umiestňuje uzamykateľná schránka na ich žiadosti, podnety alebo sťažnosti určené prokurátorovi podľa § 59 zákona; schránka musí byť zabezpečená tak, aby ju nemohla otvoriť nepovolaná osoba. Schránku vyberá prokurátor v čase, keď vykonáva dozor alebo kontrolu v ústave.

(2) Sťažnosti a žiadosti určené štátnym orgánom Slovenskej republiky podľa § 60 ods. 1 zákona a medzinárodným orgánom a medzinárodným organizáciám podľa § 29 ods. 1 zákona obvinený podáva v zalepenej obálke označenej úplnou adresou adresáta a s nalepenou poštovou známkou príslušnej nominálnej hodnoty.

(3) Medzinárodnými orgánmi a medzinárodnými organizáciami uvedenými v odseku 2 sú najmä

a) Výbor pre ľudské práva Organizácie Spojených národov,

b) Rada Organizácie Spojených národov pre ľudské práva,

c) Úrad komisára pre ľudské práva,

d) Výbor Organizácie Spojených národov pre odstránenie rasovej diskriminácie,

e) Výbor Organizácie Spojených národov proti mučeniu,

f) Komisia Organizácie Spojených národov pre postavenie žien,

g) Výbor pre práva dieťaťa pri Organizácii Spojených národov,

h) Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (UNHCHR),

i) Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR),

j) Európsky súd pre ľudské práva,

k) Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT),

l) Vysoký komisár Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe pre národnostné menšiny,

m) Úrad Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe pre demokratické inštitúcie a ľudské práva,

n) Amnesty International,

o) Medzinárodná federácia pre ľudské práva (FIDH),

p) Medzinárodná helsinská federácia pre ľudské práva,

q) Medzinárodná spoločnosť pre ľudské práva (IGFM),

r) Medzinárodná rómska únia,

s) Medzinárodný výbor Červeného kríža.

(4) O rozhovor s osobami a zástupcami orgánov uvedenými v § 59 a 60 zákona môže obvinený požiadať písomne alebo ústne. Žiadosť sa odošle alebo odovzdá príslušnej osobe najneskôr v nasledujúci pracovný deň.“.

22. Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠40a

Oznámenie pracovného úrazu alebo iného ako pracovného úrazu

Obvinený, ktorý utrpel pracovný úraz alebo iný ako pracovný úraz alebo ktorý bol svedkom pracovného úrazu, iného ako pracovného úrazu alebo nebezpečnej udalosti,12) alebo sa o nich dozvedel, bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť osobne alebo iným vhodným spôsobom príslušníkovi zboru alebo zamestnancovi zboru.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

12) § 3 písm. j), § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

23. § 42 znie:

㤠42

(1) Obvinený sa umiestni v oddiele so zmierneným režimom za podmienok ustanovených v zákone vždy, keď tomu nebránia dôvody podľa § 37 ods. 3 zákona; v čase od večierky do budíčka je spravidla uzamknutý v cele.

(2) Ak u obvineného vznikne prekážka umiestnenia do oddielu so zmierneným režimom podľa § 37 ods. 3 zákona, riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru rozhodne o jeho umiestnení do cely mimo tohto oddielu.

(3) Ak pominú dôvody umiestnenia obvineného podľa odseku 2, riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru rozhodne o umiestnení obvineného späť do oddielu so zmierneným režimom; uvedené sa vzťahuje aj na obvineného, ktorý nebol umiestnený v oddiele so zmierneným režimom pre prekážky podľa § 37 ods. 3 zákona.“.

24. V nadpise štvrtého oddielu sa vypúšťa čiarka a slovo „priestupky“.

25. V § 44 ods. 1 sa za slová „vedúci oddelenia výkonu väzby“ vkladajú slová „a výkonu trestu, vedúci oddelenia výkonu väzby (ďalej len „vedúci oddelenia“)“.

26. V § 44 ods. 2 sa slová „alebo priestupku“ vo všetkých tvaroch vypúšťajú.

27. V § 44 odsek 3 znie:

(3) Ako disciplinárne previnenie sa prejedná aj priestupok, ktorý vyšiel najavo po vzatí obvineného do väzby, ak už nebol príslušným orgánom prejednaný v konaní o priestupkoch. Uvedený priestupok sa prejedná po jeho oznámení a doručení potrebnej dokumentácie príslušným orgánom ústavu.“.

28. § 46 vrátane nadpisu znie:

㤠46

Odpustenie disciplinárneho trestu, upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho trestu a zahladenie disciplinárneho trestu

Disciplinárny trest zahladí príslušník zboru uvedený v § 43 ods. 1 zákona; rozhodnutie o odpustení disciplinárneho trestu, upustení od zvyšku disciplinárneho trestu a zahladení disciplinárneho trestu sa vyznačí v spise a priloží sa k rozhodnutiu o disciplinárnom treste.“.

29. Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠46a

Zhabanie veci

(1) Rozhodnutie o zhabaní veci obsahuje opis veci, odôvodnenie vrátane označenia páchateľa disciplinárneho previnenia, ak je známy, zoznam osôb, ktorých sa toto rozhodnutie priamo týka, ak sú známe, a poučenie o možnosti podať sťažnosť proti tomuto rozhodnutiu.

(2) Ak sú predmetom zhabania veci potraviny podliehajúce rýchlej skaze, ich likvidáciu zabezpečuje ústav.“.

30. § 47 znie:

㤠47

(1) Aktivity podľa § 44 ods. 1 zákona môžu subjekty vykonávať podľa predloženého projektu, ktorý na základe stanoviska vedúceho oddelenia a Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „generálne riaditeľstvo“) schvaľuje riaditeľ ústavu; projekt obsahuje najmä zameranie aktivít a podmienky jeho realizácie.

(2) Podľa odseku 1 sa postupuje aj pri zámere projektu, na základe ktorého sa budú čerpať finančné prostriedky z fondov Európskej únie, programov štátnej podpory Slovenskej republiky alebo z iných grantových zdrojov, pričom subjekt v spolupráci s ústavom predloží generálnemu riaditeľstvu na zaujatie stanoviska projekt v štruktúre požadovanej poskytovateľom finančných prostriedkov; ak je to na realizáciu projektu účelné, predloží sa pred samotným podaním projektu na zaujatie stanoviska aj návrh vyhlásenia ústavu a subjektu o vstupe ústavu do partnerstva v projekte.

(3) Stanovisko generálneho riaditeľstva podľa odseku 1 a 2 je pre ústav záväzné.

(4) Ak zástupca subjektu realizujúceho projekt koná spôsobom ohrozujúcim účel výkonu väzby alebo poruší podmienky uvedené v projekte, ústav môže subjektu navrhnúť skončenie poverenia príslušného zástupcu alebo ukončí so subjektom spoluprácu.“.

31. V § 48 ods. 1 písm. d) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 1“.

32. V § 48 ods. 3 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.

33. § 48 odsek 7 znie:

(7) Pri zabezpečovaní spoločných duchovných služieb spolupracujú osoby uvedené v § 44 ods. 4 zákona s príslušníkmi zboru; na zaistenie bezpečnosti osôb a poriadku je nevyhnutná prítomnosť určeného príslušníka zboru. Ustanovenia § 7 zákona sa primerane vzťahujú aj na organizovanie spoločných duchovných služieb, okrem obvinených uvedených v § 7 ods. 2 písm. c), d), f) a g) zákona, pre ktorých sa spoločné duchovné služby neorganizujú.“.

34. § 50 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Pri zabezpečení hodnotenia plnenia povinnej školskej dochádzky mladistvým sa príslušné skúšky vykonajú v ústave alebo po dohode s príslušným subjektom podľa odseku 4; mladistvý, ak to nie je v rozpore s účelom väzby, sa eskortuje do príslušnej školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu,15a) kde sa vykoná skúška v prítomnosti príslušníka zboru. Skúšku vykoná mladistvý v civilnom odeve bez označenia; to platí aj pre príslušníka zboru prítomného pri skúške, ktorý svoju príslušnosť k zboru preukazuje podľa osobitného predpisu.15b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15a a 15b znejú:

15a) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15b) § 11 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže.“.

35. V § 52 ods. 1 veta za bodkočiarkou znie: „pre ženy zaradené do výkonu väzby v zmiernenom režime sa vytvára samostatný oddiel so zmierneným režimom.“.

36. V § 55 ods. 3 sa slová „§ 31 ods. 15“ nahrádzajú slovami „§ 31 ods. 13“.

37. V § 56 ods. 2 sa slová „§ 31 ods. 15“ nahrádzajú slovami „§ 31 ods. 13“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2008.


Štefan Harabin v. r.