Opatrenie č. 355/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2009

Čiastka 133/2008
Platnosť od 19.09.2008
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH

355

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 27. augusta 2008

o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2009

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2009 je 12,5 % z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 eur.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Ján Počiatek v. r.