Opatrenie č. 355/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2009

Čiastka 133/2008
Platnosť od 19.09.2008
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH