Nariadenie vlády č. 35/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky

Čiastka 15/2008
Platnosť od 01.02.2008
Účinnosť od 01.02.2008 do20.04.2018
Zrušený 117/2018 Z. z.