Nariadenie vlády č. 344/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

Čiastka 129/2008
Platnosť od 29.08.2008
Účinnosť od 01.01.2009
Redakčná poznámka

Toto nariadenia vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2008 okrem bodu 16, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2009.