Nariadenie vlády č. 344/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

Čiastka 129/2008
Platnosť od 29.08.2008
Účinnosť od 01.01.2009
Redakčná poznámka

Toto nariadenia vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2008 okrem bodu 16, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2009 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.09.2008 - 31.12.2008

Pôvodný predpis

29.08.2008