340

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 20. augusta 2008

o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom1) pre tieto opatrenia:

a) propagácia na trhoch tretích krajín,

b) reštrukturalizácia a konverzia vinohradu (ďalej len „reštrukturalizácia“),

c) poistenie úrody,

d) investície,2)

e) používanie zahusteného hroznového muštu.

(2) Poskytnutím podpory podľa odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.3)

Propagácia na trhoch tretích krajín

§ 2

Poskytovanie podpory na propagáciu na trhoch tretích krajín

(1) Podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín (ďalej len „podpora na propagáciu“) môže Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „agentúra“) poskytnúť fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá podniká na území Slovenskej republiky v sektore vinárstva,4) alebo združeniu,5) ktoré združuje fyzické osoby alebo právnické osoby podnikajúce na území Slovenskej republiky v sektore vinárstva (ďalej len „žiadateľ o podporu na propagáciu“).

(2) Podporu na propagáciu môže poskytnúť agentúra žiadateľovi o podporu na propagáciu, ktorý splnil podmienky podľa osobitného predpisu.6)

(3) Podpora na propagáciu sa vyplatí najneskôr do troch mesiacov po vykonaní opatrenia a kontrole dokladov o úhrade.

(4) Podpora na propagáciu sa poskytne v sume podľa osobitného predpisu.7)

§ 3

Predkladanie žiadostí o podporu na propagáciu

(1) Žiadosť o podporu na propagáciu sa predkladá agentúre do 15. októbra kalendárneho roka.

(2) Žiadosť o podporu na propagáciu musí mať tieto prílohy:

a) hlásenie o výrobe a zásobách vína8) za predchádzajúci vinársky rok,9)

b) vypracované propagačné a reklamné materiály alebo ich návrhy pre nadviazanie vzťahov s verejnosťou formou propagácie alebo reklamy a ďalšie rozvíjanie informovanosti cieľových skupín,

c) vypracovaný návrh aktivít, ako sú účasť na podujatiach, veľtrhoch alebo výstavách s medzinárodným významom s cieľom obchodných rokovaní,

d) vypracovaný projekt na informačné kampane na spôsob označovania pôvodu, zemepisného označovania a tradičných výrazov slovenských vín,

e) vypracovaný projekt so zadefinovanými cieľmi zdôrazňujúcimi prednosti ekologickej výroby slovenských vín,

f) dopadová štúdia pre každú činnosť podľa písmen b) až d),

g) doklady podľa druhu činnosti, ktorými žiadateľ o podporu na propagáciu preukáže oprávnene vynaložené náklady a doklady o úhrade,

h) osvedčená kópia výpisu z obchodného registra nie staršia ako 3 mesiace alebo živnostenského listu alebo osvedčenia evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov, alebo potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nie je zapísaná do obchodného registra,

i) osvedčená kópia osvedčenia o registrácii platiteľa dane z pridanej hodnoty.

§ 4

Povinnosti žiadateľa o podporu na propagáciu

(1) Žiadateľ o podporu na propagáciu môže začať vykonávanie činností podľa § 3 ods. 2 písm. b) až e) až po schválení žiadosti o podporu na propagáciu agentúrou a musí ich skončiť najneskôr do dvoch rokov od schválenia žiadosti o podporu na propagáciu.

(2) Ak žiadateľ o podporu na propagáciu po schválení žiadosti o podporu na propagáciu nevykonal činnosti v termíne ustanovenom v odseku 1, podpora na propagáciu sa mu nevyplatí.

(3) Ak žiadateľ o podporu na propagáciu stiahol svoju žiadosť o podporu na propagáciu bez závažného zdôvodnenia, je povinný nahradiť náklady10) spojené s administratívnou a kontrolnou činnosťou, ktorá bola vykonaná v súvislosti s jeho žiadosťou o podporu na propagáciu.

(4) Žiadateľ o podporu na propagáciu nesmie na činnosti podľa § 1 písm. a) žiadať a prijímať inú podporu z verejných prostriedkov.

Reštrukturalizácia vinohradu

§ 5

Poskytovanie podpory na reštrukturalizáciu vinohradu

(1) Podporu na reštrukturalizáciu vinohradu (ďalej len „podpora na reštrukturalizáciu“) môže agentúra poskytnúť fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá užíva na území Slovenskej republiky zaregistrovanú vinohradnícku plochu11) (ďalej len „žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu“).

(2) Podporu na reštrukturalizáciu možno poskytnúť iba na tieto opatrenia reštrukturalizácie vinohradu vykonávané na vinohradníckych plochách:

a) zmena odrôd,

b) zmena počtu krov,

c) podsadba,

d) presun vinohradu,

e) vyklčovanie.

(3) Pri vykonávaní opatrenia reštrukturalizácia vinohradu možno použiť iba sadenice registrovaných odrôd uznané podľa osobitného predpisu.12)

(4) Najmenšia súvislá plocha, na ktorej možno vykonávať opatrenie reštrukturalizácia vinohradu, je 0,1 ha.

(5) Podpora na reštrukturalizáciu sa vyplatí najneskôr do troch mesiacov po vykonaní opatrenia, kontrole na mieste a skontrolovaní dokladov o úhrade.

§ 6

Zmena odrôd

(1) Zmena odrôd je zameraná na zmenu odrodovej skladby vinohradu13) pri zachovaní výmery vinohradu.

(2) Zmenu odrôd možno kombinovať s opatreniami zmena počtu krov, presun vinohradu a vyklčovanie.

(3) Zmena odrôd sa považuje za skončenú, ak

a) oporná konštrukcia je dokončená s aspoň jedným nosným drôtom,

b) miera ujatia výsadby dosiahne najmenej 80 % najneskôr ku koncu vinárskeho roka, ktorý nasleduje po vinárskom roku, v ktorom sa uskutočnila výsadba, okrem prípadov vyššej moci,

c) stav viniča po uskutočnení tohto opatrenia je uspokojivý,

d) je v súlade so schváleným projektom reštrukturalizácie vinohradov.

§ 7

Zmena počtu krov

(1) Zmena počtu krov je zameraná na zahustenie výsadby pri počte krov najmenej 4 000 ks/ha pri zachovaní výmery vinohradu.

(2) Zmenu počtu krov možno kombinovať so zmenou odrôd, s presunom vinohradu a vyklčovaním.

(3) Zmena počtu krov sa považuje za skončenú, ak sú splnené podmienky uvedené v § 6 ods. 3.

§ 8

Podsadba

(1) Podsadba sa uplatňuje pri výpadku krov najmenej 20 % vo vinohrade vo veku päť až pätnásť rokov. Pri vykonávaní podsadby sa musí zachovať odrodová skladba vinohradu.

(2) Podsadba sa považuje za skončenú, ak sú splnené podmienky uvedené v § 6 ods. 3 písm. b) až d).

§ 9

Presun vinohradu

(1) Presun vinohradu je zameraný na využívanie kvalitnejších plôch alebo kvalitnejších regiónov alebo svahov pri zachovaní výmery vinohradu.

(2) Presun vinohradu možno kombinovať so zmenou odrôd, zmenou počtu krov a s vyklčovaním.

(3) Ak sa pri vykonávaní presunu vinohradu uplatní súbežná výsadba,14) nie je možná kombinácia s vyklčovaním.

(4) Presun vinohradu sa považuje za skončený, ak sú splnené podmienky uvedené v § 6 ods. 3.

§ 10

Vyklčovanie

(1) Vyklčovanie zahŕňa odstránenie všetkých krov viniča a opornej konštrukcie z vinohradu.

(2) Vyklčovanie sa musí kombinovať so zmenou odrôd alebo zmenou počtu krov alebo s presunom vinohradu, ktoré sa musia začať vykonávať do dvoch rokov po skončení vyklčovania.

(3) Ak žiadateľ nesplní povinnosť podľa odseku 2, možno mu uložiť pokutu podľa osobitného predpisu.15)

(4) Vyklčovanie sa považuje za skončené, ak žiadateľ predloží osvedčenie o výsadbových právach16) na plochu, z ktorej vzniklo právo na opätovnú výsadbu.

§ 11

Predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu

(1) Žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu sa predkladá agentúre do 30. apríla vinárskeho roka,9) ktorý predchádza vinárskemu roku, v ktorom sa má opatrenie začať vykonávať.

(2) Prílohou k žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu je

a) projekt reštrukturalizácie vinohradu,

b) hlásenie o úrode hrozna za predchádzajúci vinársky rok,

c) originál alebo osvedčená kópia aktuálneho osvedčenia o registrácii vinohradu, ktorý je predmetom žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu,

d) doklady podľa druhu opatrenia, ktorými žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu preukáže oprávnene vynaložené náklady na opatrenie reštrukturalizácia vinohradu, a doklady o úhrade,

e) kópia hlásenia o zmene v registrácii vinohradu alebo o vyklčovaní vinohradu,

f) originál alebo osvedčená kópia rozhodnutia o vzniku práva na opätovnú výsadbu,

g) aktuálny výpis z listu vlastníctva pozemku,

h) originál alebo osvedčená kópia nájomnej zmluvy uzatvorenej najmenej na 10 rokov od podania žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu,

i) súhlas vlastníka s opatrením reštrukturalizácia vinohradu s osvedčeným podpisom vlastníka, ak je žiadateľom nájomca, a ak po skončení opatrenia reštrukturalizácie vinohradu dôjde k zmene druhu pozemku podľa osobitných predpisov,16a)

j) katastrálne mapové podklady zobrazujúce pozemok, ktorý je predmetom opatrenia reštrukturalizácia vinohradu,

k) osvedčená kópia certifikácie množiteľského materiálu,

l) osvedčená kópia výpisu z obchodného registra nie staršia ako tri mesiace alebo živnostenského listu alebo osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov alebo potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nie je zapísaná do obchodného registra,

m) osvedčená kópia osvedčenia o registrácii platiteľa dane z pridanej hodnoty.

(3) Projekt reštrukturalizácie vinohradu, ktorý je súčasťou žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu, musí obsahovať

a) druh opatrenia podľa § 5 ods. 2,

b) odôvodnenie,

c) termíny, v ktorých sa budú opatrenia vykonávať, a vinohradnícke plochy, ktoré sú predmetom žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu.

§ 12

Povinnosti žiadateľa o podporu na reštrukturalizáciu

(1) Žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu môže začať s vykonávaním opatrení až po schválení projektu reštrukturalizácie vinohradu agentúrou, najneskôr však do 30. apríla vo vinárskom roku,9) ktorý nasleduje po vinárskom roku, v ktorom bola podaná žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu.

(2) Žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu je povinný zaslať agentúre oznámenie o začatí vykonávania opatrení a oznámenie o skončení vykonávania opatrení bezodkladne.

(3) Opatrenia zmena odrôd, zmena počtu krov a presun vinohradu sa musia skončiť najneskôr do piatich rokov od schválenia žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu, opatrenie podsadba sa musí skončiť najneskôr do troch rokov od schválenia žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu a opatrenie vyklčovanie sa musí skončiť najneskôr do dvoch rokov od schválenia žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu.

(4) Ak žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu zistí, že nemôže opatrenie vykonať podľa schváleného projektu reštrukturalizácie vinohradu, môže podať agentúre žiadosť o jeho zmenu.

(5) Ak žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu stiahol svoju žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu bez závažného zdôvodnenia, je povinný nahradiť náklady10) spojené s administratívnou a kontrolnou činnosťou, ktorá bola vykonaná v súvislosti s jeho žiadosťou o podporu na reštrukturalizáciu.

(6) Žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu musí umožniť príslušným orgánom vykonávať kontroly na mieste a spolupracovať s týmito kontrolnými orgánmi.17)

(7) Po vykonaní opatrení je žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu povinný zabezpečiť, aby počas troch rokov od vyplatenia podpory predmetná plocha spĺňala základné požiadavky na správu a dobrý poľnohospodársky a ekologický stav podľa osobitného predpisu.18)

(8) Ak žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu nesplní povinnosti uvedené v odseku 7, platba sa zníži alebo zruší podľa osobitného predpisu.18)

(9) Žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu nesmie na opatrenie reštrukturalizácia vinohradu žiadať a prijímať inú podporu z verejných prostriedkov.

§ 13

Suma podpory na reštrukturalizáciu

Najvyššie sumy podpory na reštrukturalizáciu, ktoré sa môžu poskytnúť za vykonávanie jednotlivých opatrení, sú uvedené v prílohe č. 1.

Poistenie úrody

§ 14

Poskytovanie podpory na poistenie úrody

(1) Podporu na poistenie úrody (ďalej len „podpora na poistenie“) môže agentúra poskytnúť fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá užíva na území Slovenskej republiky zaregistrovanú vinohradnícku plochu (ďalej len „žiadateľ o podporu na poistenie“).

(2) Najmenšia súvislá plocha, na ktorú možno poskytnúť podporu na poistenie, je 0,5 ha.

(3) Podpora na poistenie sa vyplatí v termíne ustanovenom v osobitnom predpise.19)

§ 15

Predkladanie žiadostí o podporu na poistenie

(1) Žiadosť o podporu na poistenie sa predkladá agentúre do 30. apríla kalendárneho roka.

(2) Žiadosť o podporu na poistenie musí mať tieto prílohy:

a) hlásenie o úrode hrozna za posledný vinársky rok,

b) originál alebo osvedčená kópia aktuálneho osvedčenia o registrácii vinohradu, ktorý je predmetom žiadosti o podporu na poistenie,

c) originál alebo osvedčená kópia poistnej zmluvy a doklady o úhrade poistného,

d) osvedčená kópia výpisu z obchodného registra nie staršia ako tri mesiace alebo živnostenského listu alebo osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov alebo potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nie je zapísaná do obchodného registra,

e) osvedčená kópia osvedčenia o registrácii platiteľa dane z pridanej hodnoty.

§ 16

Povinnosti žiadateľa o podporu na poistenie

(1) Ak žiadateľ o podporu na poistenie stiahol svoju žiadosť o podporu na poistenie bez závažného zdôvodnenia, je povinný nahradiť náklady10) spojené s administratívnou a kontrolnou činnosťou, ktorá bola vykonaná v súvislosti s jeho žiadosťou o podporu na poistenie.

(2) Žiadateľ o podporu na poistenie nesmie na opatrenie poistenie úrody žiadať a čerpať inú podporu z verejných prostriedkov.

§ 17

Suma podpory na poistenie

Podpora na poistenie sa poskytne v sume najviac

a) 80 % uhradeného ročného poistného, ak predmetom poistnej zmluvy je poistenie proti stratám spôsobeným prírodnými katastrofami,

b) 50 % uhradeného ročného poistného, ak predmetom poistnej zmluvy je poistenie proti stratám spôsobeným

1. nepriaznivými poveternostnými udalosťami,

2. chorobami viniča,

3. zamorením škodcami.

Investície

§ 18

Poskytovanie podpory na investície

(1) Podporu na investície (ďalej len „podpora na investície“) môže agentúra poskytnúť fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá podniká na území Slovenskej republiky v sektore vinárstva, alebo združeniu, ktoré združuje fyzické osoby alebo právnické osoby podnikajúce na území Slovenskej republiky v sektore vinárstva (ďalej len „žiadateľ o podporu na investície“).

(2) Podporu na investície môže poskytnúť agentúra iba žiadateľovi o podporu na investície, ktorý splnil podmienky podľa osobitného predpisu.20)

(3) Podpora na investície sa vyplatí najneskôr do troch mesiacov po vykonaní opatrenia, kontrole na mieste a kontrole dokladov o úhrade.

§ 19

Predkladanie žiadostí o podporu na investície

(1) Žiadosť o podporu na investície sa predkladá agentúre do 15. augusta kalendárneho roka.

(2) Žiadosť o podporu na investície musí mať tieto prílohy:

a) projekt na vykonávanie činností21) spolu s predpokladanými prínosmi,

b) originál alebo osvedčená kópia aktuálneho osvedčenia o registrácii vinohradníka alebo vinára,22)

c) hlásenie o výrobe vína za predchádzajúci vinársky rok,

d) doklady podľa druhu opatrenia, ktorými žiadateľ o podporu na investície preukáže oprávnene vynaložené náklady na opatrenie investície do podnikov, a doklady o úhrade,

e) osvedčená kópia výpisu z obchodného registra nie staršia ako tri mesiace alebo živnostenského listu alebo osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov alebo potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nie je zapísaná do obchodného registra,

f) osvedčená kópia osvedčenia o registrácii platiteľa dane z pridanej hodnoty.

§ 20

Povinnosti žiadateľa o podporu na investície

(1) Opatrenie investície sa môže začať vykonávať až po schválení žiadosti o podporu na investície a musí sa vykonať najneskôr do dvoch rokov od schválenia žiadosti o podporu na investície.

(2) Ak žiadateľ o podporu na investície stiahol svoju žiadosť o podporu na investície bez závažného zdôvodnenia, je povinný nahradiť náklady10) spojené s administratívnou a kontrolnou činnosťou, ktorá bola vykonaná v súvislosti s jeho žiadosťou o podporu na investície.

(3) Žiadateľ o podporu na investície musí umožniť príslušným orgánom vykonávať kontroly na mieste a spolupracovať s týmito kontrolnými orgánmi.

(4) Žiadateľ o podporu na investície nesmie na opatrenie investície do podnikov žiadať a prijímať inú podporu z verejných prostriedkov.

§ 21

Suma podpory na investície

Podpora na investície sa poskytne v sume najviac

a) 40 % oprávnených nákladov pre Bratislavský kraj,

b) 50 % oprávnených nákladov pre ostatné kraje.

Používanie zahusteného hroznového muštu

§ 22

Poskytovanie podpory za používanie zahusteného hroznového muštu

(1) Podporu za používanie zahusteného hroznového muštu (ďalej len „podpora na mušt“) môže agentúra poskytnúť fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá podniká na území Slovenskej republiky v sektore vinárstva (ďalej len „žiadateľ o podporu na mušt“).

(2) Podpora na mušt sa vyplatí v termíne ustanovenom v osobitnom predpise.19)

§ 23

Predkladanie žiadostí o podporu na mušt

(1) Žiadosť o podporu na mušt sa predkladá agentúre do dvoch mesiacov od uskutočnenia posledného obohatenia, pričom žiadateľ o podporu na mušt musí pravidelne zasielať agentúre oznámenie o vykonaní obohatenia najneskôr dva dni pred samotným vykonaním.

(2) Žiadosť o podporu na mušt musí mať tieto prílohy:

a) hlásenie o výrobe vína za predchádzajúci vinársky rok,

b) hlásenie o stave zásob vína a muštu,

c) oznámenie o obohacovaní,

d) originál alebo osvedčená kópia analytickej správy zahusteného hroznového muštu alebo rektifikovaného zahusteného hroznového muštu použitého na obohatenie,

e) originál alebo osvedčená kópia analytickej správy obohateného vína,

f) zoznam vykonaných činností obohatenia,

g) originál alebo osvedčená kópia sprievodných dokladov pri preprave zahusteného hroznového muštu alebo rektifikovaného zahusteného hroznového muštu,

h) výpis z vinárskej evidencie týkajúci sa obohatenia,

i) osvedčená kópia výpisu z obchodného registra nie staršia ako tri mesiace alebo živnostenského listu alebo osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov alebo potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nie je zapísaná do obchodného registra,

j) osvedčená kópia osvedčenia o registrácii platiteľa dane z pridanej hodnoty.

§ 24

Povinnosti žiadateľa o podporu na mušt

(1) Ak žiadateľ o podporu na mušt stiahol svoju žiadosť o podporu na mušt bez závažného zdôvodnenia, je povinný nahradiť náklady10) spojené s administratívnou a kontrolnou činnosťou, ktorá bola vykonaná v súvislosti s jeho žiadosťou o podporu na mušt.

(2) Žiadateľ o podporu na mušt musí umožniť príslušným orgánom vykonávať kontroly na mieste a spolupracovať s týmito kontrolnými orgánmi.

§ 25

Suma podpory na mušt

Podpora na mušt sa poskytne v platnej menovej jednotke v hodnote

a) 1,699 euro/%/hl pre zahustený hroznový mušt,

b) 2,206 euro/%/hl pre rektifikovaný zahustený hroznový mušt.


§ 26

Prechodné ustanovenie

(1) Žiadosti o podporu pri reštrukturalizácii vinohradu predložené a schválené podľa doterajšieho predpisu sa považujú za žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu podľa tohto nariadenia vlády.

(2) V roku 2008 sa žiadosť o podporu na poistenie podľa § 15 ods. 1 predkladá do 15. novembra 2008.

(3) Podpora na mušt podľa § 22 sa poskytuje najneskôr do 31. júla 2012.

§ 27

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 185/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory pri reštrukturalizácii vinohradu.

§ 28

Záverečné ustanovenia

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 2.

§ 29

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 340/2008 Z. z.

Najvyššie sumy podpôr na jednotlivé opatrenia

P. č.OpatreniePodpora v euro/haStraty z príjmu
v euro/ha
Bratislavský
kraj
Ostatné kraje 
1.Zmena odrôd12 50018 750700
2.Zmena počtu krov13 00019 500700
3.Podsadba1/štep1,5/štep
4.Presun vinohradu15 00022 500700
5.Vyklèovanie2 2003 300

Žiadateľovi je poskytnutá podpora vo výške 50 % pre Bratislavský kraj alebo 75 % pre ostatné kraje oprávnených vecných nákladov doložených účtovnými dokladmi, najviac do sumy uvedenej v tabuľke.

Pri kombinovateľnosti viacerých opatrení sa ako výška podpory pri opatrení zmena odrôd, zmena počtu krov a presun vinohradov berie do úvahy vyššia podpora na hektár s tým, že podsadba a vyklčovanie sa uhrádzajú ako osobitná nákladová položka podľa sumy uvedenej v tabuľke.

Straty z príjmu sa týkajú iba kombinácie opatrení: vyklčovanie – zmena odrôd, vyklčovanie – zmena počtu krov a vyklčovanie – presun vinohradov. Platba strát z príjmu sa vypláca paušálne až po ukončení opatrenia č. 1, 2 alebo 4 a nezahŕňa sa do oprávnených vecných nákladov. Platba strát z príjmu sa nevyplatí, ak žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu uplatnil pri opatrení presun vinohradu súbežnú výsadbu.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 340/2008 Z. z.

Zoznam vykonávaných právnych aktov Európskych spoločenstiev

1. Nariadenie Komisie (ES) č. 1282/2001 z 28. júna 2001, ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999, pokiaľ ide o zhromažďovanie informácií na identifikáciu výrobkov z vína a na monitorovanie trhu s vínom, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1623/2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 32) v platnom znení.

2. Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.

3. Nariadenie Rady (ES) č. 479/2008 z 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (Ú. v. EÚ L 148, 6. 6. 2008).

4. Nariadenie Komisie (ES) č. 555 /2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008).

Poznámky pod čiarou

1) Hlava II kapitola I nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 z 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (Ú. v. EÚ L 148, 6. 6. 2008).

2) Čl. 17 a 18 nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008).

3) Čl. 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 479/2008 (Ú. v. EÚ L 148, 6. 6. 2008).

4) § 2 ods. 2 písm. a), b) a d) Obchodného zákonníka.

5) Čl. 64 nariadenia (ES) č. 479/2008 (Ú. v. EÚ L 148, 6. 6. 2008).

Čl. 4 nariadenia (ES) č. 555/2008 (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008).

6) Hlava II kapitola II čl. 4 nariadenia (ES) č. 555/2008 (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008).

7) Čl. 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 479/2008 (Ú. v. EÚ L 148, 6. 6. 2008).

8) Nariadenie Komisie (ES) č. 1282/2001 z 28. júna 2001, ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999, pokiaľ ide o zhromažďovanie informácií na identifikáciu výrobkov z vína a na monitorovanie trhu s vínom, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1623/2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 32) v platnom znení.

9) Príloha I nariadenia (ES) č. 479/2008 (Ú. v. EÚ L 148, 6. 6. 2008).

10) Čl. 13 nariadenia (ES) č. 555/2008 (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008).

11) § 11 ods. 3 zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve.

12) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 49/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh.

13) § 2 ods. 13 zákona č. 182/2005 Z. z.

14) § 4 ods. 1 zákona č. 182/2005 Z. z. v znení zákona č. 283/2007 Z. z.

15) § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

16) § 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 182/2005 Z. z. v znení zákona č. 283/2007 Z. z.

16a) § 9 až 11 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z.

17) § 7 zákona č. 543/2007 Z. z.

18) Hlava II články 3 až 7 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.

19) Čl. 37 nariadenia (ES) č. 555/2008 (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008).

20) Čl. 17 a 18 nariadenia (ES) č. 555/2008 (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008).

21) Čl. 15 nariadenia (ES) č. 479/2008 (Ú. v. EÚ L 148, 6. 6. 2008).

22) § 11 ods. 3 a 5 zákona č. 182/2005 Z. z.