Nariadenie vlády č. 336/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie

Čiastka 127/2008
Platnosť od 28.08.2008
Účinnosť od 01.09.2008

OBSAH