Vyhláška č. 31/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Žitavský luh

Čiastka 13/2008
Platnosť od 26.01.2008
Účinnosť od 01.02.2008