Vyhláška č. 30/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Cerová vrchovina-Porimavie

Čiastka 13/2008
Platnosť od 26.01.2008
Účinnosť od 01.02.2008