Oznámenie č. 3/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín

Čiastka 1/2008
Platnosť od 10.01.2008
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. januára 2008.