Zákon č. 283/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 250/2012 Z. z., 251/2012 Z. z.)

Čiastka 110/2008
Platnosť od 31.07.2008
Účinnosť od 01.09.2012
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2008 okrem bodu 20 v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2009.