Zákon č. 273/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

Čiastka 107/2008
Platnosť od 25.07.2008
Účinnosť od 01.08.2008

OBSAH