Vyhláška č. 246/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o pravidlách a postupoch pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základných imaní zo slovenskej meny na eurá

Čiastka 97/2008
Platnosť od 03.07.2008
Účinnosť od 08.07.2008