Vyhláška č. 240/2008 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa určuje počet desatinných miest pri zaokrúhľovaní pri premene menovitej hodnoty niektorých druhov cenných papierov zo slovenskej meny na eurá

Čiastka 93/2008
Platnosť od 01.07.2008
Najbližšie účinné znenie 08.07.2008

OBSAH

240

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 24. júna 2008,

ktorou sa určuje počet desatinných miest pri zaokrúhľovaní pri premene menovitej hodnoty niektorých druhov cenných papierov zo slovenskej meny na eurá

Národná banka Slovenska po prerokovaní s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 9 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Pri premene menovitej hodnoty majetkových cenných papierov1) s výnimkou podielových listov zo slovenskej meny na eurá sa určuje počet desatinných miest pri zaokrúhľovaní menovitej hodnoty jedného cenného papiera najviac na šesť desatinných miest a pri zaokrúhľovaní nadol najmenej na dve desatinné miesta.

§ 2

Pri premene menovitej hodnoty dlhových cenných papierov1) zo slovenskej meny na eurá sa určuje počet desatinných miest pri zaokrúhľovaní menovitej hodnoty jedného cenného papiera na dve desatinné miesta.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 8. júla 2008.


Ivan Šramko v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 ods. 2 písm. g) zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.