Nariadenie vlády č. 238/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška, ktorú nesmie prevýšiť odplata za poskytnutie spotrebiteľského úveru

Čiastka 93/2008
Platnosť od 01.07.2008 do10.06.2010
Účinnosť od 01.07.2008 do10.06.2010
Zrušený 129/2010 Z. z.

OBSAH