Zákon č. 233/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 91/2008
Platnosť od 27.06.2008
Účinnosť od 01.07.2009 do31.12.2011
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2008 okrem čl. I bodu 20. a bodu 28. § 18 ods. 2 písm. f), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2009.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2012 404/2011 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.07.2009 - 31.12.2011 Delená účinnosť
01.07.2008 - 30.06.2009

Pôvodný predpis

27.06.2008