Vyhláška č. 21/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Kráľová

Čiastka 10/2008
Platnosť od 24.01.2008
Účinnosť od 01.02.2008