Vyhláška č. 208/2008 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú podrobnosti žiadosti a zoznam dokumentov na udelenie výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do siete a zásobníka pre nové významné plynárenské zariadenie alebo zrekonštruované plynárenské zariadenie

Čiastka 84/2008
Platnosť od 13.06.2008 do09.10.2012
Účinnosť od 01.07.2008 do09.10.2012
Zrušený 303/2012 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2008 - 09.10.2012

Pôvodný predpis

13.06.2008