Vyhláška č. 203/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 131/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok

Čiastka 82/2008
Platnosť od 12.06.2008 do31.12.2012
Účinnosť od 15.06.2008 do31.12.2012
Zrušený 414/2012 Z. z.