Zákon č. 201/2008 Z. z.Zákon o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z.

Čiastka 82/2008
Platnosť od 12.06.2008
Účinnosť od 01.01.2021 do30.11.2022 (za 12 mesiacov)